Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Biotechnologické centrum 

Aktuality

 • Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2021/2022 - KGZB

  8.2.2021

  Témata diplomových prací

  pro akademický rok 2021/2022

  ZF JU v Českých Budějovicích

  Jméno, příjmení, tituly vedoucího DP + konzultanta

  Doporučený st. obor

  Témata diplomových prací

  Prof. Ing. Jindřich Čítek, CSc.

  AGRO, BOZO, ZOO, AEK, TUSHK, ZBT

  Vliv polymorfismu vybraných kódujících lokusů na mléčnou a/nebo masnou užitkovost skotu.

  Genetická analýza vybraných dědičných poruch zdraví skotu.

  Analýza užitkových vlastností skotu (dojený skot, masný skot) ve vybraném zemědělském podniku.

  Chovatelská a ekonomická analýza úrovně chovu dojeného/masného skotu ve vybraném zemědělském podniku.

  Ing. Dagmar Stehlíková, Ph.D.

  Fylogenetická analýza populace ryb Chromobotia macracanthus (Sekavka nádherná) vyskytujících se v Indonésii

  Metoda loop mediated isothermal amplification pro detekci fytopatogenních bakterií Pseudomonas syringae pv tomato

  Detekce mikrosporidie Pleistophora hyphessobryconis u akvarijních ryb

  Detekce mikrosporidie Ovipleistophora ovariae u akvarijních ryb

  Metoda loop mediated isothermal amplification pro detekci fytopatogenních bakterií Pseudomonas syringae pv tomato

  Screeaning genu SOD1, který způsobuje degenerativní myelopatii (DM) metodou real-time PCR u ovčáckých plemen

  Molekulární detekce anaplazmózy (Anaplasma phagocytophilum) u ovčáckých plemen

  Molekulární detekce Lymeské boreliózy (Anaplasma phagocytophilum) u ovčáckých plemen

  Diagnostika infekčních onemocnění u laboratorních zvířat metodou real-time PCR

  Ing. Eva Jozová, Ph.D.

  Hodnocení genetické variability pomocí molekulárních markerů u brukvovitých zelenin

  Hodnocení genetické variability pomocí molekulárních markerů u hořčice

  Hodnocení pekařské kvality pšenice v závislosti na způsobu ošetření osiva

  Hodnocení kvalitativních vlastností sladu ošetřeného nízkoteplotní plazmou

  Identifikace genů pro zelené zbarvení skořápky u slepic

  Hodnocení genetické diverzity a genetické struktury linií slepic pomocí SSR a ISSR

  Ing. Pavel Beran, Ph.D.

  Genetická diverzita xanthomonád spojených s bakteriální skvrnitostí rajčete na základě metaanalýzy genomických dat

  Metaanalýza genomu Ralstonia Solanacearum

  Metaanalýza genomu Erwinia amylovora

  Metodika pro návrh oligonukleotidů na základě nekompletních genomických sekvencí

  Návrh metodiky pro porovnávání nekompletních genomických sekvencí baterií

  Genetic diversity of xanthomonads causing bacterial spot of tomato based on genomic meta-analysis

  Ing. Irena Hoštičková, Ph.D.

  Využití RT-qPCR pro studium exprese vybraných genů

  Detekce Clostridium botulinum v medu

  Využití IR-termografie při studiu fyziologické reakce rostliny na stres suchem

  Ing. Libor Večerek, Ph.D.

  Analýza mléčné užitkovosti skotu ve vybraném zemědělském podniku.

  Prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.

  Hodnocení genetické struktury genetických zdrojů vybraných plodin (mák setý, hořčice, brukvovité zeleniny) - experimentální práce

  Analýza variability a genetické struktury populací jilmu v ČR - práce zaměřená na statistické zpracování dat

  doc. Ing. Michael Rost, Ph.D.

  Využití regresní analýzy při modelování amplifikačních křivek.

  Shluková analýza při analýze binárních dat

  Funkcionální regresní analýza a její využití při modelování biologických dat

  Optimalizace biotechnologického procesu s využitím RSM

  PCA for Binary data

  Spectral cluster analysis and it’s utilization in plant breeding

 • Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2021/2022 - KGZB

  8.2.2021

   

  Témata bakalářských

  pro akademický rok 2021/2022

  ZF JU v Českých Budějovicích

  Katedra

  KGZB

  Vedoucí katedry

  prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.

  Jméno, příjmení, tituly vedoucího BP + konzultanta

  Doporučený

  st. obor

  Témata bakalářských prací

  Prof. Ing. Jindřich Čítek, CSc.

  Genetická diverzita skotu (prasat, koní, kura, psů, koček atd.) – literární rešerše.

  Dědičné poruchy zdraví skotu (prasat, koní, kura, psů atd.) – literární rešerše. Dle zájmu posluchače je možné zaměřit na choroby monogenní, polygenní, chromozomální aberace.

  Metodické problémy genetické diverzity hospodářských zvířat - literární rešerše.

  Užitkové vlastnosti prasat – podle zájmu a možností posluchače literární rešerše nebo zpracování vlastních dat.

  Ing. Dagmar Stehlíková, Ph.D.

  Optimalizace loop mediated isothermal amplification markeru pro detekci fytopatogenních bakterií

  Fylogenetická analýza populace ryb Chromobotia macracanthus (Sekavka nádherná) vyskytujících se v Indonésii

  Detekce mikrosporidie Pleistophora hyphessobryconis u akvarijních ryb

  Detekce mikrosporidie Ovipleistophora ovariae u akvarijních ryb

  Optimalizace detekce bakteriálních infekčních chorob laboratorních zvířat

  Ing. Eva Jozová, Ph.D.

  Vliv nízkoteplotní plazmy na klíčivost a zdravotní stav osiva kukuřice

  Optimalizace metody pro identifikaci přítomnosti mykoplasem u drůbeže

  Ing. Pavel Beran, Ph.D.

  Genetická diverzita xanthomonád spojených s bakteriální skvrnitostí rajčete na základě metaanalýzy genomických dat

  Metaanalýza genomu Ralstonia Solanacearum

  Metaanalýza genomu Erwinia amylovora

  Metodika pro návrh oligonukleotidů na základě nekompletních genomických sekvencí

  Návrh metodiky pro porovnávání nekompletních genomických sekvencí baterií

  Genetic diversity of xanthomonads causing bacterial spot of tomato based on genomic meta-analysis

  Ing. Irena Hoštičková, Ph.D.

  Využití RT-qPCR pro studium exprese vybraných genů

  Detekce Clostridium botulinum v medu

  Využití IR-termografie při studiu fyziologické reakce rostliny na stres suchem

  Ing. Libor Večerek, Ph.D.

  Současný a předpokládaný význam molekulárně genetické technologie CRISPR-Cas9 pro biologii (užitkovost, zdraví) hospodářských zvířat, případně domácích zvířat – rešeršní studie

  Využití biomodelů hospodářských zvířat, při řešení vybraných zdravotních problémů v medicíně – rešeršní studie.

  Podobnost vybraných monogenních defektů na fyziologii a zdraví u prasat a člověka – rešeršní studie

  Prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.

  Hodnocení genetické struktury genetických zdrojů vybraných plodin (mák setý, hořčice, brukvovité zeleniny) - experimentální práce

  Analýza variability a genetické struktury populací jilmu v ČR - práce zaměřená na statistické zpracování dat

  doc. Ing. Michael Rost, Ph.D.

  Bioinformatika s programovacím prostředím R

  Metody zobrazení binárních dat při využití programovacího prostředí R

  Plánování experimentů s R

  Bioinformatics with Python

  Modelování růstu u vybraného organismu

   

   

 • AKREDITOVANÉ OBORY

  18.9.2020

  Máme nově akretidované obory pro bakalářské i magisterské BIOTECHNOLOGIE. Zájemci o informace ke studiu se mohou dotazovat u prof.Čurna - curn@zf.jcu.cz, kde se můžou domluvit na dalším postupu a podmínkách pro přijetí na tyto obory.

 • Nové projekty na Katedře genetiky a speciální produkce rostlinné

  30.1.2019

  V současné době řešímě na Katedře genetiky a speciální produkce rostlinné 5 projektů NAZV. Čtyři nové a jeden již běžící

  QK1910070 - Využití biotechnologických metod a netradičních genetických zdrojů k charakterizaci a tvorbě uniformních linií brukvovité zeleniny se specifickými parametry kvality, výnosu a rezistence k významným chorobám

  QK1910225 - Zavedení a využití komplexních biotechnologických postupů k charakterizaci a tvorbě genových zdrojů a dalších výchozích materiálů hořčic pro potravinářské a pícní účely

  QK1910356 - Zlepšení zdravotního stavu včelstev pomocí indukce přirozených obranných mechanismů

  QK1920412 - Mykoviry jako součást potenciálních biopreparátů v ochraně smrkových porostů proti václavkám

   

  QK1810391 - Využití technik genomiky a transkriptomiky k tvorbě genových zdrojů a výchozích materiálů máku se specifickými vlastnostmi

   

  více podrobností naleznete v záložce výzkum a projekty

© ZF JU, České Budějovice