Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Biotechnologické centrum 

Laboratoř

Metodiky

Seznam certifikovaných metodik uznaných MZe:

Metodický postup aplikace metody SPR (rezonance povrchového plazmonu) pro detekci akumulace proteinů spojených se stresem suchem

Metodický postup chemomutageneze, vedení generací po mutaci a identifikace rostlin nesoucích mutace v genech biosyntetické dráhy alkaloidů

Optimalizované postupy pro izolaci DNA z máku setého a makových produktů

Metodika pro hodnocení genetické variability u brukvovitých zelenin

Metodika izolace DNA a analýzy molekulárních markerů pro účely popisu genetických zdrojů řepky (Brassica napus L.) a hodnocení jejich diverzity

Metodika detekce a molekulární selekce autoinkompatibilních linií řepky (Brassica napus L.)

Metodika izolace DNA a analýzy molekulárních markerů pro účely popisu genových zdrojů a identifikace odrůd brambor (Solanum tuberosum L.)

Metodika izolace DNA a detekce GMO u brambor (Solanum tuberosum L.)

Metodika analýzy molekulárních markerů u jilmu, Ulmus L.

Genetic diversity assessment in winter oilseed rape (Brassica napus L.) collection using AFLP, ISSR and SSR markers supplementary table

Certifikovaná metodika: Metodika odběru a zpracování vzorků, serologického a molekulárního stanovení lentivirového onemocnění ovcí a koz

Využití molekulárních technik při selekci rodičovských komponent v programech hybridního šlechtění řepky (Brassica napus L.)

Metodika genotypizace ovcí a koz - detekce merkerů genetiky podmíněné rezistence k SRLV

Technologie tvorby, charakterizace a využití resyntetizované řepky ve šlechtění

Ověřená technologie: Systém prevence a profylaxe lentivirových infekcí malých přežvýkavců

Metodika izolace DNA a analýzy molekulárních markerů u hub

Metodika pro genotypizaci genetických zdrojů máku setého

Metodika identifikace, determinace a přenosu mykovirů u hub rodu Armillaria

Metodika pro zakládání a hodnocenípokusů s přenosy mykovirů václavek v poloprovozních podmínkách

Metodický postup detekce exprese specifických genů významných pro detoxikaci xenobiotických látek u včel

 

Seznam kitů a funkčních vzorků

Kit pro molekulární detekci mikroorganismů ve včelstvech a vyhodnocení míry genové exprese genů pro cytochromy P450 u včely medonosné

 

Seznam ověřených technologií

Technologie využití cílené mutageneze a tvorby TILLING populace ve šlechtění máku

© ZF JU, České Budějovice