Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Biotechnologické centrum 

Výzkum a projekty

V současné době je v laboratořích Biotechnologického centra řešena řada výzkumných projektů financovaných domácími i zahraničními grantovými agenturami (MATEO-TRACENET/EU; BARRANDE/F; USGS/USA; NAZV; MŽP; FRVŠ; MŠMT; GAČR).

 

Výzkumné zaměření je orientováno na problematiku analýzy molekulárních a biochemických markerů u rostlin, aplikované mykologie a chemie proteinů.

 

- aplikace molekulárních biologie ve šlechtění rostlin

- charakteristika odrůd a genových zdrojů brambor

- molekulární markery u řepky

- biodiverzita, populační genetika a taxonomie planých druhů rostlin

- vliv cílených mutací na genotypové a fenotypové charakteristiky hub/bakterií

- polyfaktoriální systémy hodnocení a molekulární markerování hub

- biochemické markery (analýza isoenzymů a zásobních bílkovin)

- studium bílkovin patatinového komplexu u brambor

- studium metod izolace rostlinných proteinů z provozních odpadů

- studium a charakterizace perspektivních proteinů u planých druhů z rodu Solanum a Helianthus

- studium složení proteinových frakcí cereálií a pseudocereálií

- identifikace proteáz a jejich inhibitorů

 

Významnou úlohu lze spatřovat i ve faktu, že Centrum úzce spolupracuje i s dalšími pracovišti AV ČR, vysokými školami a rezortními výzkumnými ústavy (např. BÚ AV ČR; EntÚ AV ČR; MBÚ AV ČR; ČZU; VŠCHT; VÚRV; VÚB; VÚKOZ; VÚOL; VÚLHM; ze zahraničních pracovišť lze jmenovat INRA Bordeaux a NWRC Lafayette) a vystupuje i v roli metodického vedoucího a vědeckého poradního orgáu výzkumných oddělení šlechtitelských pracovišť.

 

Genetic diversity assessment in winter oilseed rape (Brassica napus L.) collection using AFLP, ISSR and SSR markers supplementary table

Projekty: (1-4 z 4)

 • Název: QK1810391 - Využití technik genomiky a transkriptomiky k tvorbě genových zdrojů a výchozích materiálů máku se specifickými vlastnostmi
  Doba řešení: 2018 - 2022
  Řešitelé: prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D., ZF JU (Mgr. Jiří Horáček, Ph.D., Agritec Plant Research s.r.o., Mgr. Viktor Vrbovský, DiS., OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., doc. RNDr. Petr Pečinka, CSc. , Ostravská univerzita v Ostravě)
  Grantová agentura: NAZV
    Detaily projektu →
 • Název: Využití nekonvenčních výchozích materiálů, biotechnologických metod a efektivních postupů v liniovém a hybridním šlechtění ozimé řepky
  Doba řešení: 2015 - 2017
  Řešitelé: Ing. Miroslav Klíma Ph.D. (prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.)
  Grantová agentura: NAZV
    Detaily projektu →
 • Název: Genetic diversity assessment in winter oilseed rape (Brassica napus L.) collection using AFLP, ISSR and SSR markers supplementary table
  Doba řešení: 2011 - 2014
  Řešitelé: Ing. Lenka Havlíčková, Ph.D.
  Grantová agentura: NAZV
    Detaily projektu →
 • Název: NAZV QI111A075: Využití biotechnologických metod, nových výchozích materiálů a efektivních postupů ve šlechtění ozimé řepky
  Doba řešení: 2011 - 2014
  Řešitelé: Ing. Vratislav Kučera, CSc. (prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.)
  Grantová agentura: NAZV
    Detaily projektu →

© ZF JU, České Budějovice