Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Biotechnologické centrum 

Výuka

Metody genového inženýrství

Obor: Zemědělské biotechnologie Mgr. (Magisterský obor)
Ročník: 2.
Semestr: Zimní
Přednášející: prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.
Anotace:

Cílem předmětu je zvládnutí pokročilejších metod molekulární biologie a základních principů technik rekombinantní DNA.Základy genového inženýrství. Rekombinantní DNA. Restrikční endonukleázy a další enzymy v genovém inženýrství. Restrikčně modifikační systémy baktérií, plasmidy, bakteriofágy a bakterie v genovém inženýrství. Bakteriofágy jako vektory genových knihoven. Vlastnosti kmenů používaných v genovém inženýrství. Klonování DNA, metody, praktický význam, screening. Antibiotika, mechanismus působení. Resistence. Genové knihovny. Reversní transkripce. Knihovny DNA. Vyhledávání specifických genů v genové knihovně. Translace in vitro, Western blotting. Základní metody in vitro, manipulace s DNA a RNA. Metody isolace nukleových kyselin. Modifikační enzymy, značení DNA prob, způsoby detekce značené DNA, hybridizace, Southern blotting. Sekvenování DNA. Technika RFLP. Amplifikace DNA - polymerase chain reaction a její využití.

Popis:

Cílem předmětu je zvládnutí pokročilejších metod molekulární biologie a základních principů technik rekombinantní DNA.Základy genového inženýrství. Rekombinantní DNA. Restrikční endonukleázy a další enzymy v genovém inženýrství. Restrikčně modifikační systémy baktérií, plasmidy, bakteriofágy a bakterie v genovém inženýrství. Bakteriofágy jako vektory genových knihoven. Vlastnosti kmenů používaných v genovém inženýrství. Klonování DNA, metody, praktický význam, screening. Antibiotika, mechanismus působení. Resistence. Genové knihovny. Reversní transkripce. Knihovny DNA. Vyhledávání specifických genů v genové knihovně. Translace in vitro, Western blotting. Základní metody in vitro, manipulace s DNA a RNA. Metody isolace nukleových kyselin. Modifikační enzymy, značení DNA prob, způsoby detekce značené DNA, hybridizace, Southern blotting. Sekvenování DNA. Technika RFLP. Amplifikace DNA - polymerase chain reaction a její využití.

Sylabus:

Témata přednášek a cvičení:

1. Úvod, historický přehled vývoje metodologie rostlinných explantátových kultur. Aseptické kultury rostlin, embryí, orgánů, pletiv, buněk, protoplastů.

2. Principy aseptické manipulace s rostlinným materiálem. Vybavení explantátové laboratoře.

3. Výživa explantátových kultur. Hormonální nároky kultur. Fyzikální podmínky kultivace.

4. Buněčné kultury. Suspenzní kultury. Regulace morfogeneze. Základní regenerační procesy.

5. Genetická a fenotypová variabilita explantátových kultur. Karyologické nestability, selekce mutantních buněčných linií. Somaklonální variabilita.

6. Produkce a využití haploidních kultur a regenerantů.

7. Genetické manipulace s rostlinnou buňkou. Protoplastové kultury, somatická hybridizace.

8. Možnosti a perspektivy použití biotechnologií ve šlechtění rostlin a RV.

9. Metody a biotechnologické postupy využívané ve šlechtění. Techniky zachovávající původní genotyp. Techniky zvyšující genetickou variabilitu.

10. Regulace biotechnologií. Kryokonzervace.

11. Využití RB u obilovin, luskovin a olejnin.

12. Využití RB u brambor a semenných okopanin.

13. Využití RB u jetelovin a pícních trav, u zelenin, chmelu a u okrasných rostlin.

14. Biotechnologie v lesnictví, využití RB u drobného ovoce a ovocných dřevin.

Doporučená literatura:

Čurn V. : Metody GI. ZF JU - interní texty 2005, 100 s.

Rosypal, S. : Úvod do molekulární biologie I-IV. 3. rozšířené vydání, Brno, náklad vlastní 2002. 320 s.

Mazura I. a kol. (2001): Speciální metody molekulární biologie. Karolinum, UK Praha, 101 s.

Ondřej M., Drobník J. : Transgenoze rostlin, Academia Praha, 2002, 316 s.

Alberts B. a kol. (2005): Základy buněčné biologie. Espero Publishing, 2. vyd., 740 s.

Reece R.J. (2004): Analysis of genes and genomes. Wiley Publ., 470s.

Soubory ke stažení: Žádné soubory nejsou nahrané

← Zpět na přehled výuky

© ZF JU, České Budějovice